Πολιτική απορρήτου και όροι χρήσης

Εδώ θα βρείτε τους Όρους Χρήσης για τον ιστότοπο longpeliontrail.gr, τον επίσημο ιστότοπο του Long Pelion Trail (LPT), το οποίο τελεί υπό την πνευματική ιδιοκτησία της οργάνωσης “Μαγνήτων Κιβωτός”, πολιτιστικό οργανισμό της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού. Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν και την Πολιτική Απορρήτου.

1. Πεδίο εφαρμογής του LPT

Το longpeliontrail.gr είναι ένας ιστότοπος που παρέχει πληροφορίες για πεζοπορία στην περιοχή του Πηλίου και ειδικά κατά μήκος της διαδρομής του Long Pelion Trail με:

– Περιγραφές, φωτογραφίες και χάρτες των διαδρομών.
– Πληροφορίες για τη Γεωγραφία, τη Βλάστηση, τη Χλωρίδα και την Πανίδα της περιοχής.

Με τη χρήση του ιστότοπου longpeliontrail.gr, ο χρήστης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2. Δαπάνες χρήσης των υπηρεσιών longpeliontrail.gr, τέλη σύνδεσης

– O ιστοτόπος longpeliontrail.gr παρέχει όλες τις υπηρεσίες του δωρεάν.
– Ο χρήστης χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο για πρόσβαση στον ιστότοπο και ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις σύνδεσης.

3. Τροποποίηση του ιστοτόπου longpeliontrail.gr

Η Μαγνήτων Κιβωτός έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τη διεπαφή και το περιεχόμενο του ιστότοπου longpeliontrail.gr και να κάνει αλλαγές στις προσφερόμενες υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή.

4. Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος longpeliontrail.gr συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, των ιστοσελίδων και όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσπελάζονται μέσω του ιστότοπου, παρέχονται «ως έχουν», «ως είναι διαθέσιμα» και «με όλα τα πιθανά σφάλματα».

Ενώ η Μαγνήτων Κιβωτός καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διορθώσει τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην πλατφόρμα το συντομότερο δυνατό αφού της γνωστοποιηθούν, η Μαγνήτων Κιβωτός δεν παρέχει καμία υπόσχεση, εγγυήσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους (ρητές ή σιωπηρές) σχετικά με τον ιστότοπο. τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη αυτών, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιεσδήποτε συνδεδεμένες υπηρεσίες ή άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Η Μαγνήτων Κιβωτός δεν εγγυάται ότι η χρήση της πλατφόρμας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η πλατφόρμα ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη αυτής, το περιεχόμενο ή οι διακομιστές στους οποίους λειτουργεί η πλατφόρμα είναι ή θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Η Μαγνήτων Κιβωτός δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε μετάδοση περιεχομένου που μεταφορτώνεται στον ιστοτόπο longpeliontrail.gr θα είναι ασφαλής ή ότι οποιαδήποτε στοιχεία της πλατφόρμας που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινής χρήσης ή λήψης περιεχομένου θα είναι αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίπτωση και δεν εγγυάται ότι η χρήση σας της πλατφόρμας είναι νόμιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Διαβάστε σχετικά το λήμα “Ευθύνη και συμπεριφορά στο μονοπάτι”.

Η Μαγνήτων Κιβωτός και οι θυγατρικές της, οι χορηγοί του έργου, και το διάδοχο σχήμα της, καθώς και οι αντίστοιχοι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, διευθυντές, στελέχη και μέλη της, αποποιούνται συγκεκριμένα όλες τις προαναφερθείσες και οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις που δεν ορίζονται ρητά στο παρόν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με μη παραβίαση, εμπορευσιμότητα και καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό.

Όταν ο νόμος οποιασδήποτε δικαιοδοσίας περιορίζει ή απαγορεύει την αποποίηση σιωπηρών ή άλλων εγγυήσεων όπως ορίζεται παραπάνω, οι παραπάνω δηλώσεις αποποίησης ευθυνών δεν ισχύουν στο βαθμό που το δίκαιο αυτής της δικαιοδοσίας εφαρμόζεται στην παρούσα ανακοίνωση.

5. Περιορισμός ευθύνης

Η Μαγνήτων Κιβωτός και οι θυγατρικές της, οι διάδοχοι και οι εκχωρητές της και οι αντίστοιχοι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, διευθυντές, στελέχη και μέλη της, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από:

– αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του ιστοτόπου longpeliontrail.gr ή οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων αυτής ή πρόσβασης σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιεσδήποτε εξωτερικές υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου·

– τυχόν αλλαγές που μπορεί να κάνει η Μαγνήτων Κιβωτός στον ιστοτόπο ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής, ή οποιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή ή διακοπή της πρόσβασης στον ιστοτόπο ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο εντός ή από οποιαδήποτε ή όλες τις διαδρομές·

– κάθε ενέργεια που λαμβάνεται εναντίον σας από κατόχους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση με οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των τρίτων σχετικά με το περιεχόμενό σας ή τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς ή οποιαδήποτε ενέργεια που λαμβάνεται ως μέρος έρευνας από την Μαγνήτων Κιβωτό ή οποιαδήποτε σχετική αρχή επιβολής του νόμου σχετικά με χρήση του ιστοτόπου από τους χρήστες·

– τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στην τεχνική λειτουργία του ιστοτόπου ή από οποιαδήποτε ανακρίβεια ή ελάττωμα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με το περιεχόμενο·

– αποτυχία σας να παράσχετε στην Μαγνήτων Κιβωτό ακριβείς ή πλήρεις πληροφορίες, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό υπολογιστή, οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου σας) ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας, οποιαδήποτε απώλεια κερδών, ή οποιαδήποτε ζημία υποστείτε, η οποία δεν είναι προβλέψιμη συνέπεια της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία αγωγής που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση του ιστοτόπου από το χρήστη πρέπει να κοινοποιείται στην Μαγνήτων Κιβωτό το συντομότερο δυνατό.

Το εφαρμοστέο δίκαιο ενδέχεται να μην επιτρέπει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για ορισμένους χρήστες ή χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτοί οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις αντικατοπτρίζουν μια λογική και δίκαιη κατανομή του κινδύνου μεταξύ εσάς και της Μαγνήτων Κιβωτού και αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας μεταξύ εσάς και της Μαγνήτων Κιβωτού και ότι η ευθύνη της Μαγνήτων Κιβωτού θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη της Μαγνήτων Κιβωτού, των θυγατρικών, των διαδόχων, των εκχωρητών ή των αντίστοιχων υπαλλήλων, αντιπροσώπων, διευθυντών, αξιωματικών και μελών της:

– για οποιαδήποτε σωματική βλάβη οποιουδήποτε βαθμού προκλήθηκε από αμέλεια του χρήστη ή από αμέλειά τους,
– για οποιαδήποτε μορφή απάτης ή δόλου,
– για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν εκούσιας ή από βαριά αμέλεια, ή
– για οποιαδήποτε μορφή ευθύνης που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από το νόμο.

6. Ιδιωτική χρήση

Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον ιστοτόπο και τις υπηρεσίες του longpeliontrail.gr αποκλειστικά για ιδιωτική και προσωπική χρήση. Διαβεβαιώνει ότι θα χρησιμοποιεί το longpeliontrail.gr μόνο νόμιμα, σωστά και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τις ισχύουσες πολιτικές ή οδηγίες και τους σκοπούς του ιστοτόπου.

7. Εγγραφή και συνδρομές

– Δεν απαιτείται εγγραφή (login) του χρήστη για τη χρήση του ιστοτόπου.
– Δεν υπάρχει συνδρομή ή άλλη χρέωση οποιασδήποτε παροχής ή υπηρεσίας.

8. Πολιτική Απορρήτου

– Ο ιστότοπος longpeliontrail.gr δεν χρησιμοποιεί cookies και δεν αποθηκέυει ή επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία αποστέλλονται άμεσα από εσάς μέσω των σελίδων του καθώς δεν υφίσταται φόρμα καταχώρισης και αποστολής οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά τον επισκέπτη του. Ωστόσο όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε σελίδα του γίνεται αυτόματη συλλογή ορισμένων δεδομένα από εσάς κατά την περιήγησή σας. Αυτά τα δεδομένα είναι η διεύθυνση IP που διέθετε ο υπολογιστής σας κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο, την ώρα πρόσβασης και την διεύθυνση των σελίδων που επισκεφτήκατε.
– Δεν ζητάται και δεν θα ζητηθεί ποτέ από το χρήστη να συμπληρώσει στοιχεία της προσωπικής ή οικονομικής του ταυτότητας, ούτε του τρόπου που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ή το ίδιο το μονοπάτι Long Pelion Trail.